icon-user icon-globe icon-search icon-like icon-bar-home-fill icon-bar-home-fill-gray icon-bar-home-stroke icon-flag icon-bag icon-star icon-arrow-right icon-arrow-left icon-right icon-down icon-plus icon-missing icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube icon-footer-package icon-footer-card icon-footer-safe icon-footer-calendar icon-close icon-profile-truck icon-profile-location icon-profile-location icon-profile-database icon-profile-lock icon-profile-help icon-profile-book icon-profile-out icon-address-new icon-address-delete icon-check-circle icon-check icon-eye icon-eye-off icon-star-stroke icon-stats icon-percent icon-tag icon-favorite icon-grid icon-grid-two icon-notification icon-sliders icon-filter icon-loader icon-share icon-measuring icon-tel icon-whatsapp icon-return icon-cart icon-gift icon-user-add icon-user icon-globe icon-search icon-like icon-bar-home-fill icon-bar-home-fill-gray icon-bar-home-stroke icon-flag icon-bag icon-star icon-arrow-right icon-arrow-left icon-right icon-down icon-plus icon-missing icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube icon-footer-package icon-footer-card icon-footer-safe icon-footer-calendar icon-close icon-profile-truck icon-profile-location icon-profile-location icon-profile-database icon-profile-lock icon-profile-help icon-profile-book icon-profile-out icon-address-new icon-address-delete icon-check-circle icon-check icon-eye icon-eye-off icon-star-stroke icon-stats icon-percent icon-tag icon-favorite icon-grid icon-grid-two icon-notification icon-sliders icon-filter icon-loader icon-share icon-measuring icon-tel icon-whatsapp icon-return icon-cart icon-gift icon-user-add
0 Cart

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

ETESETTÜR-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ETESETTÜR olarak,

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede;

işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi

niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için

gerekli şekilde işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve

hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki

Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili

bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş

detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu

kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki

zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup

şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız

yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı

üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının

tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için

tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız;

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok

edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan

işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için

Kişisel Verileri Etesettür Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak

şikâyetler, Etesettür Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün

içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini Bedesten Elektronik A.Ş. Şirketi Etesettür KVK Komitesi

tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet

sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular

ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile

KVKK.Etesettür.com.tr adresine yapılabilecektir.

 

BEDESTEN ELEKTRONİK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Hazırlayan : Bedesten Elektronik A.Ş. Hukuk Müşavirliği

Versiyon : 2.0

Onaylayan : Bedesten Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 03/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

İşbu Politika, Bedesten Elektronik A.Ş. ve bünyesindeki şirketler tarafından kişisel verilerin

korunması ve hukuka uygun işlenmesi için benimsenecek ve içselleştirilecek idari yapı, süreç

ve prosedürleri ifade etmektedir.

İşbu Politika’nın amacı, kişisel verilerin güvenliği ve korunması hususunda gerekli teknik ve

idari önlemleri alarak, kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na

(“KVKK” veya “Kanun”) uyumlu olarak işlenmesinin ve tutulmasının içselleştirilmesi ve

çalışanlar ve tüm iş ortaklarında gerekli farkındalığın yaratılarak Kanun’a uyum

sağlanmasıdır.

Etesettür Şirketleri iş ve işlemleri süresince kişisel verilerin yasal gerekliliklere uygun olarak ele

alınması ve uygunluğun sağlanması amacıyla hem kendi içinde hem de mümkün olduğu

sürece Etesettür Şirketleri’nin verileri dahil bunlar tarafından sağlanan verileri işleyen üçüncü

kişiler tarafından makul adımların atılmasını sağlama sorumluluğu altındadır. Bu

sorumluluğunun bilincinde olan Etesettür, bu konuda yetkin idari ve hukuki görüşler almakta ve

verilerin Kanun’un gerekliliklerinin ötesinde güvenle korunması için gereken adımları

uygulamaktadır. Bu kapsamda, mevcut uygulamalarına ilişkin de detaylı analiz çalışmaları

gerçekleştirmiş ve analiz sonuçları çerçevesinde tüm süreçlerini Kanun’a ve kişisel verilerin

korunmasına ilişkin tüm uluslararası düzenlemelere uygun hale getirmek üzere her tür idari

ve teknik süreci başlatmıştır. İşbu Politika’da ifade edilen pek çok adım halihazırda Etesettür

Şirketleri bünyesinde uygulanmakta olan sistemi yansıtmakta ve Kanun’un gerektirdikleri

halihazırda Etesettür Şirketleri tarafından yerine getirilmektedir. Etesettür, Kanun ve kişisel

verilerin korunmasına ilişkin başlattığı uyum çalışmasını, kişisel verilerin korunmasına ilişkin

en üst düzey standartların belirlenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak üzere iş yapış

sürecinde bir iyileştirme fırsatı olarak görmektedir.

İşbu Politika, Etesettür Şirketleri tarafından tutulan ve çalışanlarına, müşterilerine,

tedarikçilerine ve diğer tüm bireylere ait kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde

işlendiğinden, Kanun ve buna ait değişiklikler kapsamında öngörülen gereklilikler de dâhil

olmak üzere, ilgili tüm yasal gerekliliklere uyulduğundan ve Etesettür Şirketleri’nin iç

prosedürlerinin dürüstlük kurallarına ve hukuka uygunluğu sağlamak için periyodik olarak

denetlendiğinden emin olmak için gerekli tüm adımların atılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

Etesettür Şirketleri tarafından bu Politika’ya tam bir uyum ile hareket edilecek olup tüm Etesettür

Şirketleri bu Politika uyarınca denetlenecek ve uyum devamlılığı ile Etesettür ailesinin her bir

ferdi bakımından içselleştirilmesi temin edilecektir.

 

TANIMLAR

 

Veri: Elektronik olarak bilgisayarda ya da bir takım kâğıt bazlı dosyalama sistemlerinde

saklanan bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade

etmektedir. Etesettür Şirketleri, müşteri tercihlerini anlamak ve daha iyi hizmet vermek ve

benzeri amaçlar ile internet siteleri aracılığıyla, genel olarak “web kayıt bilgisi" adı verilen

verileri (kullanıcıların internet tarayıcılarına, mobil cihazlarına, işletim sistemine, ziyaret ettiği

sayfalara, bu sayfalara eriştiği diğer internet sayfalarına, ilgili internet sitesini ziyaret ettiği

tarih ve zamana, ziyaret edilen spesifik sayfalara ve daha fazlasına ait bilgiler ve

benzerlerini) toplayabilir ve internet sitesinde yer alan sayfaların ziyaret edilmesi halinde,

çerezleri (cookies) kullanabilir. Bu kapsamda Kişisel Veri elde edilmesi ya da bu yol ile

toplanan verilerin birlikte işlenmesi halinde belirli bir kişiye işaret etmeleri durumunda,

çerezler ve web kayıt bilgileri de işbu Politika’ya tabi olacaktır.

Özel Nitelikli / Hassas Kişisel Veri: Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca,

dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika

üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik

verilere ilişkin verileri ifade etmektedir. Hassas veriler sadece sıkı şartlar altında işlenebilirler

ve işlenmesi genellikle veri sahibinin açık rızasını gerektirmektedir.

Veri İlgilisi veya Sahipleri: Kişisel Verileri Etesettür tarafından işlenen çalışanlar dahil tüm

gerçek kişileri kapsamaktadır. Veri sahibi Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet

etmek zorunda değildir. Tüm veri sahipleri, kendi kişisel verilerine ilişkin yasal haklara

sahiptir.

 

 

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade

etmektedir. Bu kişilerin, Kanun’a uygun olarak uygulamalar ve ilkeler belirlemek yönünde

sorumlulukları vardır. Etesettür’nun iş süreçlerinde kullanılan tüm kişisel verilere ilişkin veri

sorumlusu ilgili Etesettür Şirketi ve Etesettür olmaktadır.

Veri İşleyen: Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri

işleyen herhangi bir kişidir. Veri sorumlusunun çalışanlar bu tanımın dışındadır, ancak

uygulanabilir olması halinde, Etesettür adına kişisel veri işleyen tedarikçiler, iş ortakları ve diğer

üçüncü kişiler bu tanıma dahil edilebilir.

Veri İşleme / İşleme: Veri kullanımına ilişkin her türlü aktiviteyi kapsamaktadır. Verinin elde

edilmesi, kaydedilmesi ya da tutulmasını, ya da veriyi düzenlenme, değiştirme, geri alma,

kullanma, açıklama, silme ya da yok etme de dâhil olmak üzere veri üzerinde yürütülen bir

veya bir takım işlemleri içerir. Verinin üçüncü kişilere aktarılması da verinin işlenmesi

anlamına gelmektedir.

 

 

 

A. POLİTİKANIN AMACI

 

İşbu Politika ile amaçlanan, Etesettür Şirketleri tarafından Kanun’a uyum için gerekli

düzenlemelerin her bir Etesettür Şirketi bünyesinde benimsenmesinin sağlanması, uygulanacak

politikaların düzenlenmesi ve iştirakler arasında bir birliğin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda

Politika, Kanun ve ilgili mevzuat tarafından konulan kuralların Etesettür Şirketleri tarafından

nasıl uygulandığına / uygulayacağına ilişkin temel ve tüm iş birimleri için geçerli kurallar ve

ilkelerin belirlenmesini amaç edinmektedir.

Etesettür Şirketleri, tüm iç süreçlerini Politika’ya uygun hale getirecektir. Politika’ya uyum için

gerekli düzenlemeleri yapacak ve belirli aralıklara Politika’ya uyum konusunda, denetim

mekanizmalarını işleterek Politika’ya uyumun devamlılığını sağlayacaklardır. Tüm

çalışanlarının Politika’ya uyumunu teyit edecek ve değişiklikler hakkında tüm ilgililerin

bilgilendirilmesini temin edecektir. Değişen ve yenilenen süreçlere, en kısa sürede uyum

gösterilmesi için şirket içi eğitimler düzenlenecek ve tüm çalışanlar nezdinde tüm sürecin

Kanun’a uygun yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Bu Politika ile Etesettür Şirketleri’nin Kanun ve ilgi mevzuat kapsamında gerekli idari yapı, süreç

ve prosedürlerin oluşturulup, Kişisel Verilerin güvenliği ve korunması hususunda gerekli

teknik ve idari önlemlerin alınması sağlanarak, Kişisel Verilerin Kanun’a uyumlu şekilde

işlenmesinin ve tutulmasının içselleştirilmesi, çalışanlar ve tüm iş ortaklarında gerekli

farkındalığın yaratılarak, Kanun’a uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

Etesettür bakımından önem arz eden hususlardan biri, Kişisel Verilerin Kanun ve ilgili

mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun olarak işlenmesidir. Bu kapsamda, Etesettür

Şirketleri tarafından Kişisel Veriler;

a) Hukuka ve iyi niyete uygun olarak işlenmelidir:

- Bu ilkenin amacı Kişisel Verinin işlenmesi önlemek değil, Kişisel Verilerin

işlenmesinin dürüstlük kurallarına ve hukuka uygun, Veri İlgisinin haklarını

olumsuz şekilde etkilemeyecek şekilde yapıldığından emin olmaktır.

- Veri Sahibine, Veri Sorumlusunun kim olduğu, verinin Etesettür tarafından hangi

amaçla işleneceği, verinin açıklanabileceği veya aktarılabileceği kişilerin kimliği

ve bu veri sahibinin hakları söylenmelidir.

- Kişisel Verinin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için bir takım şartların

sağlanması gerekir. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra, Veri Sahibinin Kişisel

Verilerinin işlenmesine rıza göstermiş olması ya da işlemenin Veri

Sorumlusunun veya verinin açıklandığı üçüncü kişinin meşru menfaati

kapsamında gerekli olması gibi gereklilikleri içerebilir. Bazı durumlarda Veri

Sahibinin ilgili verinin işlenmesine ilişkin açık onay vermesi gerekebilir.

- Kişisel Veriler, Veri Sahibinin açık rızası halinde İşleme hariç olarak, ancak

işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; fiili imkansızlık nedeniyle

rızasını açıklayamayacak durumunda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; işlemenin veri sorumlusunun hukuki

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; işlenen verinin ilgili

kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; işlemenin bir hakkın tesisi,

kullanılması veya korunması için zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, işlemenin veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için zorunlu olması hallerinden birinin varlığı halinde işlenecektir.

Ancak Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin burada sınırlı olarak sayılan istisnalar

kapsamında işlenen verilerin Veri İlgililerine, Kanun’un 16. Maddesi uyarınca

öngörülen Aydınlatma Yükümlülüğü’nü kapsayacak şekilde bilgilendirme

yapılacak, söz konusu bilgilendirme ile Kişisel Verilerin Etesettür Şirketleri

tarafından işbu Politika uyarınca işlendiği konusunda bilgi verilecek ve verilerin

Kanun, ilgili mevzuat ve işbu Politika’ya uygun olarak işlendiği teyit edilecektir.

- Etesettür, bu çerçevede, Kanun’daki düzenlemelere uyum için gerekli süreçleri

oluşturacaktır.

b) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir:

- Kişisel Veri, verinin ilk toplandığı sırada Veri Sahibine bildirilen belirli amaçlar

çerçevesinde ya da Kanun tarafından özellikle izin verilen herhangi başka bir

amaçla işlenebilir. Bu, Kişisel Verinin belirli bir amaç için toplanıp, sonradan

başka bir amaç için kullanılamayacağı anlamına gelir. Eğer Kişisel Verinin

işlenme amacının değiştirilmesi zorunlu hale gelirse, Kişisel Veri işlenmeden

önce veri sahibinin söz konusu yeni işleme amacından haberdar edilmesi

gerekir.

c) Sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmelidir:

- Kişisel veri, sadece Veri Sahibine bildirilen belirli amacın gerektirdiği ölçüde

toplanmalıdır. Bu amaç için gerekli olmayan herhangi bir verinin toplanmaması

gerekir. Tüm çalışanlar gerekli olmayan kişisel verileri almaktan kaçınmalıdır.

Tedarikçilerle/üçüncü kişilerle imzalanan sözleşmeler de bu kuralı yürürlüğe

koyan mekanizmalar içermelidir.

d) Doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır:

- Veri Sahiplerinin verilerini güncellemeleri için olanaklar tanınmalı ve bu olanaklar

konusunda Veri Sahipleri bilgilendirilmelidir. Kişisel verilerin alınması sırasında,

güncelleme süreçlerine ilişkin Veri Sahiplerine bilgi verilmelidir. Çalışanlar

tarafından da belirli aralıklarla verilerin güncelliği teyit edilmeli ve güncel

olmayan veya güncel olarak işlenmesinde yarar görülmeyen tüm veriler,

güncellenme imkanı söz konusu değil ise silinmeli ya da anonim hale

getirilmelidir.

e) İlgili mevzuat uyarınca öngörülmüş süreden ya da veri toplama amacının

zorunlu kıldığı süreden fazla tutulmamalı / saklanmamalı ve arşivlenmemelidir:

- Kişisel Veri, amacın gerektirdiğinden daha uzun süre tutulmamalıdır. Başka bir

deyişle, kişisel verilerin işlenmesi artık gerekli olmadığında veya ihtiyaç

kalmadığında, kişisel veriler yok edilmeli ya da Etesettür sistemlerinden silinmelidir

veya anonim hale getirilmelidir. Kişisel Verinin gelecekte kullanılması

gerekebileceği varsayımı ile saklanmaması ve arşivlenmemesi gerekmektedir.

- Her bir iş birimi, farklı türdeki Kişisel Verilerin işlenmesi için gerekli süreyi

değerlendirmeli ve gerekli sürenin ne kadar olduğunu yazılı şekilde belirlemelidir.

Bu süre, işlemenin amacı gereğince iş biriminin veriyi tutmasını gerektiren süreyi

aşmamalıdır.

- Kişisel Verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine

ilişkin politikalara ilişkin ( E) başlığına bakınız.

f) Veri Sahibinin haklarıyla uyumlu olarak işlenmelidir:

- Veri Sahibini haklarına ve hukuki başvuru yollarına ilişkin (C) başlığına bakınız.

g) Güvende tutulmalıdır:

- Veri Güvenliğine ilişkin Etesettür politikalarının detaylarına ilişkin (D) başlığına

bakınız.

h) Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerde bulunan kişilere ya da

organizasyonlara aktarılmamalıdır:

- Etesettür Şirketleri tarafından Kişisel Veriler, yurtdışına aktarılmamaktadır.

Arşivleme amacı ile Kişisel Verilerin tutulduğu, üçüncü kişilerin mülkiyetindeki

serverlar dahi Türkiye’de yer almakta ve güncel durumda verilerin yurtdışına

aktarımı söz konusu olmamaktadır.

- Ancak, Şirket politikaları gereği Kişisel Verilerin yurtdışına aktarılması veya

yurtdışındaki serverlarda tutulmasının kararlaştırılması halinde, ancak KVKK

hükümlerine uygun şekilde ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”)

belirleyeceği kurallar çerçevesinde yurt dışına aktarılacaktır.

- Kişisel Verilerin üçüncü kişilere aktarımına ilişkin (D) başlığına bakınız.

 

B. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kişisel Veri Sahipleri, Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen,

i. Kişisel Verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel Veri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel Veri işleme amacını ve verilerin amaca uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

iv. Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve

v. Kişisel Veriler eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve

bunun Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

hakları ile

vi. Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranması

durumunda tazminat talep etme haklarını

haiz olup Etesettür Şirketleri tarafından Veri Sahibinin talebi üzerine bu hakların yerine

getirilmesi konusunda en kısa süre içerisinde aksiyon alınacak ve Veri Sahibine taleplerine

ilişkin prosedür ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Etesettür Şirketleri, Kişisel Verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, Kişisel Verilere hukuka

aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri

almakla yükümlüdür.

Etesettür, hukuka aykırı ya da yetkisiz Kişisel Veri işlenmesine veya Kişisel Verinin bir kaza

sonucu kaybı ya da zarar görmesine karşı uygun güvenlik önlemlerinin alındığından emin

olmalıdır. Bu tür zararlara uğramaları durumunda Veri Sahipleri, dava yolu ile tazminat

talebinde bulunabilecektir.

Kanun, Kişisel Verilerin toplanma anından yok edilme anına kadar güvenliğinin

sağlanabilmesi için, Etesettür’nun bir takım idari ve teknik önlemler almasını zorunlu

kılmaktadır.

Veri güvenliğinin sağlanması, aşağıda tanımlandığı üzere, kişisel verinin gizliliğinin,

bütünlüğünün ve erişiminin garanti altına alınması anlamına gelmektedir.

i. Gizlilik, sadece veriyi kullanmaya yetkili kişilerin veriye erişmesi anlamına

gelmektedir.

ii. Bütünlük, kişisel verinin doğru olması ve işlenme amacına uygun olması anlamına

gelmektedir.

iii. Erişim, yetkili kullanıcıların, yetkilendirilmiş oldukları amaç çerçevesinde ihtiyaç

duymaları halinde, veriye erişebilmeleri anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilere ilişkin güvenlik prosedürleri, veri güvenliğine ilişkin teknik anlamda yetkin

Etesettür bünyesindeki Bilişim Teknolojileri (“BT”, “IT”) birimine danışılarak yürürlüğe konacaktır.

Etesettür Şirketleri’nin halihazırdaki uygulamalarına uyumlu olarak her bir iş biriminin erişim

yetkileri, ilgili iş birimi bakımından gerektiği ölçüde sınırlandırılacaktır. İlgili sınırlandırmalar,

Etesettür Şirketleri nezdinde halihazırda uygulanmaktadır ve bu sınırlandırmalar düzenli

aralıklarla gözden geçirilecek ve Kişisel Verilere erişim yalnızca zorunlu olduğu ölçüde söz

konusu olabilecektir.

 

Etesettür Şirketleri’nin tüm çalışanları, veri güvenliğine ilişkin belirlenecek prosedürler

çerçevesinde bilgilendirilecek ve eğitilecektir. Bu kapsamda, Kişisel Verilere erişmek üzerine

şifre ile giriş yapılan sistemlere ilişkin şifreler, herhangi bir üçüncü kişiye veya yetkisiz

çalışana açıklanmayacaktır. Kişisel Verilere erişme yetkisi verilen kullanıcılar, uygulanabilir

olması durumunda, bireysel ekranlarının yakınından geçenlere gizli bilgilerin

gösterilmediğinden ve ekranlarının başında olmadıkları zaman bilgisayar oturumlarını

kapattıklarından emin olacaktır.

Etesettür Şirketleri nezdinde tutulan Kişisel Veriler dahil tüm verilerin güvenliği için gereken

teknik önlemler halihazırda alınmakta olup Etesettür Şirketleri tarafından mevcut güvenlik

sistemleri, virüs koruma programları ve ileti gönderilerine ilişkin koruma sistemleri periyodik

olarak denetlenecek ve tüm bu sistemlerin en güncel sürümleri yürürlüğe konulacaktır. Bu

konuda, teknolojik gelişmeler takip edilecek ve ortaya çıkabilecek risklere en kısa sürede

müdahale edecek teknik ekip ve sistem tahsis edilecektir.

Yukarıdakilere ek olarak, tüm Etesettür çalışanları, işlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan

yollarla başkaları tarafından elde edilmesi ve/veya Kişisel Verilerin güvenliğine ilişkin

herhangi bir riskin söz konusu olması hâlinde derhal , gereken önlemlerin koordinasyonu ve

uygulanabilir olması halinde bu durumun en kısa sürede ilgili Veri Sahibine ve Kurula

bildirilmesi için [Etesettür KVK Komitesi] birimine bilgi verecektir.

Uygulanabilir olması halinde, Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı mevcut üçüncü

kişiler ile yapılan sözleşmeler, halihazırdaki gizlilik yükümlülüklerine ek olarak, Kişisel

Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini

alacağını ve kendi işletmelerinde / kurumlarında / kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını

sağlayacağını temin etmek üzere değiştirilmektedir. Etesettür’nun gerektirdiği güvenlik

önlemlerini sağlamayan ve verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin Kanun’un

gerekliliklerini yerine getirmeyen üçüncü kişilere hiçbir surette Kişisel Veri aktarılmayacaktır.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Kişisel Verilerin yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilmesi, Kişisel Verilerin işlenme amaçları

ile Veri Sahipleri ile akdedilen sözleşmelerin ifası için zorunlu olması ve Şirketin meşru

menfaatleri gerektirdiği ölçüde Kanun’un öngördüğü şartlara uygun olarak

gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerin işlenme amaçları dışında başka bir amaçla veri

aktarımı yapılmamaktadır. Ancak her ne kadar İşlemenin, rıza alınmasını gerektiren

istisnaları kapsamında değerlendirilse de elde edilecek olan yeni Veri Sahiplerinin Kişisel

Verilerinin Etesettür Şirketleri’nin kendi aralarında ve Etesettür’nun gerektirdiği güvenlik önlemlerini

alan iş ortaklarına aktarılması için ilgili Veri Sahibinin açık rızasının alınması sağlanacaktır.

Etesettür Şirketleri, iş ortaklarının seçiminde kişisel verilerin gizliliğine ilişkin hususlarda ön inceleme yapacak ve onlarla yapacağı sözleşmelerde Kişisel Verilerin güvenliği ve gizliliğine

ilişkin Kanun’un gerekliliklerini tatmin edecek hükümlere yer verilmesini sağlayacaktır.

Etesettür Şirketleri tarafından Kişisel Veriler, yurtdışına aktarılmamaktadır. Arşivleme amacı ile

Kişisel Verilerin tutulduğu, üçüncü kişilerin mülkiyetindeki serverlar dahi Türkiye’de yer

almakta ve güncel durumda verilerin yurtdışına aktarımı söz konusu olmamaktadır. Ancak,

Şirket politikaları gereği Kişisel Verilerin yurtdışına aktarılması veya yurtdışındaki serverlarda

tutulmasının kararlaştırılması halinde, alınmamış ise Veri İlgilisinin ilgili Etesettür Şirketi

tarafından açık rızası alınacak ve veri, kural olarak, Kurul’un belirleyeceği yeterli korumanın

bulunduğu ülkelerden dışında bir ülkeye aktarılmayacaktır. Kişisel Veriler, uygulanabilir

olması durumunda, ancak Etesettür ve ilgili ülkede veri sorumlusu olacak gerçek ve/veya tüzel

kişi tarafından yeterli korumanın bulunduğu yazılı olarak taahhüt edilmek ve Kurul’un veri

transferine izni alınmak kaydıyla yeterli korumanın olmadığı yabancı ülkelere de

aktarılabilecektir.

Bu bağlamda, Etesettür tarafından Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere

uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacaktır. İşbu Politika’yı onaylayan Veri

Sahipleri, işbu Politika’da belirtilen hususlara tabi olmak üzere, Kişisel Verilerinin,

işlenmesinin gerektirdiği amaçlar ve arşivleme amacı ile sınırlı olarak, kanun ve yargı

kararları ile idari kararlar dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatta düzenlenen

hakları çerçevesinde bilgi ve belge talep ettiği hallerde Kişisel Verilerin aktarılabileceği

istisnası saklı kalmak kaydıyla, Etesettür Şirketleri arasında ve / veya üçüncü kişi iş ortakları,

hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje / program / finansman

ortağı olunan kamu / özel kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler, Etesettür Şirketlerinin ortakları,

şirket yetkilileri, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına

açık şekilde rıza göstermektedir.

Etesettür Şirketlerinin faaliyetlerinin şirketler topluluğumuzun ilke, operasyon, süreç, hedef ve

stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Etesettür’nun hak ve menfaatleri ile itibarının korunması

amacıyla gerekli görülmesi halinde, kişisel verilerin, Etesettür Şirketleri veya iş ortakları

tarafından ve şirketler topluluğumuzun hâkim şirketi tarafından işlenebilmesi, grubumuzun

meşru menfaati kapsamındadır. Bu durum, Kişisel Verilerin, Kanun’a aykırı şekilde işlenmesi

anlamına gelmeyecek olup tüm Etesettür Şirketleri, Kanun’a en üst derecede uyum gösterecek

şekilde süreçlerini yönetmektedir. Etesettür Şirketleri, tüm Veri İlgililerine bu duruma ilişkin

aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecek ve veri aktarımına ilişkin Veri İlgililerinin yazılı

rızalarını alacaktır.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

PROSEDÜRLERİ

 

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Prosedürü

Etesettür Şirketleri, Kanun’a uygun şekilde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması

hâlinde, ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen asgari saklama sürelerine riayet etmek koşulu

ile Kişisel Verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir. Silme

veya yok etme sırasında kullanılan teknikler;

1- Fiziksel Olarak Yok Edilebilir

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel

verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi

uygulanmaktadır.

2- Yazılımdan Güvenli Olarak Silinebilir

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza

edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili

yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Prosedürü

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir

surettekimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle

getirilmesini ifade eder.

Anonimleştirme için kullanılan Prosedürler

Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak

kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Toplulaştırma (Aggregation)

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir

kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve

kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak de��erler ile kişiler

arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için asgari süreler, ilgili

Kişisel Veriyi işleyen iş birimi tarafından belirlenecek ve tüm Etesettür Şirketleri’nin sistemleri,

bu süreçlere uygun hale getirilecektir. Yasal zorunluluklardan daha uzun süre veri

saklanmasına ilişkin Etesettür Şirketlerinin Kişisel Veri işleme amaçları uyarınca bir karar

alınması halinde, bu karar ve Kişisel Verilerinin ne kadar süre işleneceğine ilişkin Veri

İlgililerine ayrıca bilgi verilecektir. Her halde, Etesettür Şirketleri, Kişisel Verilerin saklanmasına

ilişkin prosedürlerine ve veri işleme amaçlarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğüne uygun

davranmak zorundadır.

İlgili kanun ve mevzuat uyarınca saklanması için asgari sürelerin söz konusu olduğu verilere

ilişkin bu sürelerin geçmesinden önce Veri İlgililerinden gelecek silme, yok etme veya anonim

hale getirmeye ilişkin talepler, ilgili yasal zorunluluklar açıklanmak kaydıyla reddedilecektir.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler

Etesettür’nun veri işleme amacı uyarınca belirleyeceği, mevcut iş yapış, prosedür ve

uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar

işlenmekte; daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel

verilerin işlenme amacı, ilgili mevzuat ve Etesettür Şirketleri’nin belirlediği süreler sona erse

dahi, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı

ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla (güncellikleri teyit ve

temin edilmeden) yeniden olağan işlenmeleri söz konusu olmamak kaydıyla

arşivlenebilecektir. Arşivleme sürelerinin tespitinde zamanaşımı süreleri dikkate alınmakla

beraber, Etesettür Şirketlerinin kendi tecrübeleri ve benzer veri gruplarına ilişkin önceki talepler

ışığında zamanaşımı sürelerini aşan süreler belirlenmesi mümkün olabilecektir. Bu

durumlarda, kişisel verilere (güncellikleri ve işlenmelerine ilişkin yeni bir açık rızanın alınması

teyit ve temin edilmeden) hukuki uyuşmazlığın çözümü dışında herhangi bir başka amaçla

erişilmeyecektir. Arşivleme için belirlenecek süreler sonunda, arşivlenmesine karar verilen

veriler dahi silinecek, yok edilecek ve anonim hale getirilecektir.

Etesettür Şirketleri tarafından işlenen başlıca Kişisel Veriler ve bu verilerin başlıca işleme

amaçları aşağıdaki gibidir:

Gerçek Kişi Müşteri Verileri Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, gerçek

kişi müşterilere ilişkin ad, soyad, adres, e-mail, cep tel, ev tel, iş tel, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, sadakat kartı numarası, ebeveyn türü, medeni durum, meslek, evlilik tarihi, eş adı, eş doğum tarihi, eğitim durumu, okul adı, çocuk sayısı, üye olunan dernekler, takip edilen medya, sosyal medya, telefon markası, tuttuğu takım, araba markası, en sık girilen web sitesi, yurtiçi seyahat tercihi, yurtdışı seyahat tercihi, beden ölçüsü, ayakkabı ölçüsü, uygulanabilir olması halinde gelin-damat ad, soyadı, düğün ve davetlilere ilişkin veriler ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, üyelik hesabına sadakat kartını tanımlamak, sadakat kartı veya basılı iletişim materyalleri iletmek, ürünü teslim etmek, e-fatura göndermek, newsletter göndermek, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri analizi yapmak, müşteri sadakatini artırmak, özel üretim yapmak ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kurumsal Müşteriler,Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcıların Personellerine ve İmza Yetkililerine İlişkin Veriler Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, kurumsal müşterilerin personelleri için yapılan özel dikimler kapsamında veya en genel anlamda kurumsal müşterilerin, tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların imza yetkililerine ve şahıs firmalarına ilişkin personel adı, personel soyadı, personel sicil no, personel t.c. kimlik no, personel boyu, personel kilosu, personel cinsiyeti, personel bedeni; imzaya yetkili kişinin adı, soyadı, e-mail, T.C. kimlik no, banka bilgileri, şahıs firmalarına ilişkin diğer bilgiler ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, özel dikim kıyafet üretimi yapmak, toptan satış yapmak, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, ürünü teslim etmek, efatura göndermek, newsletter göndermek, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri analizi yapmak, cari hesap açmak, mutabakat yapmak, proje bazlı devlet teşviki almak ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişilere Etesettür Şirketleri nezdinde işlenen verilerin aktarılması da söz konusu olabilmekte ve aktarma prosedürleri işbu Politika’nın (E) başlığı altında düzenlenmiştir.

 

Potansiyel Müşteri Verileri Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, Etesettür Şirketlerinin potansiyel müşterilerine ilişkin ad, soyad, email, cinsiyet, cep tel, doğum tarihi, ev adresi, iş adresi, beden, evlilik tarihi ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

 

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, hediye göndermek, sadakat kartı göndermek, etkinlik davetiyesi göndermek, newsletter göndermek, pazarlama iletişimi yapmak, analiz yapmak, yeni çıkan ürün hakkında bilgilendirmek ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir. Potansiyel müşterilere ilişkin veriler, söz konusu veriyi aktarmak konusunda verisinin Etesettür Şirketleri tarafından yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenebileceğine ilişkin bilgilendirilmek kaydıyla, ilgili potansiyel müşterinin ilgili verinin üçüncü kişilere aktarımına rızası dahilinde edinilmiş veriler olmaktadır. Potansiyel müşteriler ile ilk iletişimde, potansiyel müşteri, işbu Politika ve bu kapsamda işlenen verileri hakkında aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilendirilecek ve itiraz / şikayeti üzerine söz konusu Kişisel Veri derhal silinecek, yok edilecek ve anonim hale getirilecektir. Potansiyel müşteri ile müşteri ilişkisi kurulması halinde, bu kapsamda işlenen veriler de müşteri verilerine ilişkin prosedürlere tabi olacaktır.

 

Çalışan Verileri Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, Etesettür Şirketlerinin çalışanlarına ilişkin ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, cep tel, e-mail, ikametgah adresi, ikametgahın durumu, ikamet edilen yapının yaşı, cinsiyet, maaş, medeni hali, eşinin adı, eşinin soyadı, eşinin iş durumu, mükellefle oturan veya mükellef tarafından bakılan çocukların durumu, çocuk sayısı, sicil no, t.c. kimlik no, sosyal güvenlik no, ayakkabı numarası, fotoğraf, acil durumda ulaşılacak kişinin adı soyadı, acil durumda ulaşılacak kişinin yakınlık derecesi, acil durumda ulaşılacak kişinin cep tel, eğitim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti, diploma, çalışma belgesi, sabıka kaydı, kan grubu, askerlik belgesi, sağlık raporu, sigorta hizmet dökümü, SGK bildirge kaydı, iş sözleşmesi, not dökümü, referans mektubu, işe uyum anketi, performans formları, işten çıkış mülakat formu, mazeretli izin formu, yıllık izin formu, görev tanımları ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

 

Çalışanların sağlık verileri dâhil Özel Nitelikli Kişisel Verileri de, mevzuatın gerektirdiği ölçüde, İnsan Kaynakları iş birimi tarafından işlenebilmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin (G) başlığına bakınız. Ayrıca, bir takım sağlık verileri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından işlenebilmektedir. İnsan Kaynakları ve işyeri hekimi tarafından işlenen sağlık verileri, 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca işlenmekte ve ilgili birimler dahil hiçbir iş birimi ile paylaşılmamaktadır. Söz konusu verilere erişim en üst düzeyde sınırlıdır. Bu veri grubuna ilişkin arşivleme amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşımlar şifreleme sistemleri ile korunacak / korunmaktadır ve arşiv firması dahil ilgili birimler dışında hiçbir kişinin sağlık verilerine erişimi söz konusu olmayacaktır. Üçüncü kişiler ile yapılan ilgili sözleşmeler, bu hususu teyit edecek şekilde revize edilecektir. İşyeri hekimi tarafından işlenen verilerin arşivleme amacı için dahi olsa hiçbir üçüncü kişi ile paylaşımı söz konusu değildir. İşyeri hekimi tarafından ilgili sağlık verileri, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği standartlar çerçevesinde sağlık verilerini Sağlık Bakanlığı nezdindeki Merkezi Sağlık Veri Sistemi’ne aktarılması gerekecektir.

 

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, personel kaydı açmak, atölyelerde performans ölçümü yapmak, personel maaşını ödemek, proje için devlet teşviki almak, işe giriş çıkış saatlerini kaydetmek, bilgi güncellemek, çalışanın sigorta bildirimini yapmak, analiz yapmak, çalışanın performansını değerlendirmek, çıkış değerlendirmesi yapmak, izin almak, avans talebi işletmek ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak çalışanların rızası ve muvafakati dahilinde işlenmektedir.

 

Çalışan verilerinin işlenmesi ve çalışanların özlük dosyaları, tüm Etesettür Şirketleri adına, Bedesten Elektronik Anonim Şirketi bünyesindeki ortak İnsan Kaynakları birimi tarafından saklanmaktadır ve işlenmektedir. İnsan Kaynakları birimi tarafından işlenen veriler ile sınırlı olarak tüm çalışanlar, işbu Politika’nın kabul edilmesiyle mevcut sisteme ve Kişisel Verilerinin bordrosuna kayıtlı olduğu Etesettür Şirketi dışındaki bir Etesettür Şirketi’nin bünyesindeki İnsan Kaynakları birimi tarafından işlenmesine rıza göstermektedir.

 

Çalışan Adayı Verileri Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, Etesettür Şirketlerinde çalışmak için başvuran adaylara ilişkin ad,soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yeri, doğumtarihi, askerlik durumu, medeni hali, eş adı, eş soyadı,çocuk sayısı, ikametgah adresi, ev telefonu, iş telefonu,cep telefonu, e-mail, acil durumda ulaşılacak kişinin adısoyadı, acil durumda ulaşılacak kişinin yakınlık derecesi,acil durumda ulaşılacak kişinin cep telefonu, acil durumdaulaşılacak kişinin ev telefonu, acil durumda ulaşılacakkişinin iş telefonu, özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri,yabancı dil düzeyi, katıldığı staj, kurs ve seminerler, iştecrübesi, şahsi bilgiler, referans veren kişinin adı,referans veren kişinin soyadı, referans veren kişininçalıştığı yer/görevi, referans veren kişinin cep telefonu vebenzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

 

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyikapsamamakla beraber, uygun çalışan adayını işe almakamacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Hizmet sözleşmesiilişkisinin kurulması ile birlikte bu kapsamda işlenenveriler de çalışan verilerine ilişkin prosedür ve süreçleretabi olacaktır.

 

Öğrenci Verileri Etesettür’nun uluslararası moda okulu ESMOD ile birlikte modasektörüne ilişkin eğitim verdiği birimi Etesettür ESMODprogramlarına katılan öğrencilere ilişkin ad, soyad, telefon,e-mail, adres, T.C. kimlik no, ödemeyi yapacak kişinin adı,ödemeyi yapacakkişinin soyadı, fatura unvanı, faturaadresi, fatura için vergi dairesi ve no, en son mezun olunanokul, okul / sektör ve benzeri Kişisel Verilerişlenebilmektedir. Söz konusu verilerin işlenmesi, sözleşmeifası, sertifika düzenlenmesi için kamu otoriteleri nezdinde gereklilik ve/veya ilgili kişilerin rızası dahilindegerçekleştiriliyor olup Etesettür tarafından aydınlatma yükümlülüğünün gereklilikleri yerine getirilecektir.

 

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, eğitime kaydetmek, ESMOD ile sertifikasyon ve kayıt prosedürlerine ilişkin paylaşmak, eğitimin devamını sağlamak, eğitim sonunda eğitime ilişkin bilgi ve talepleri yerine getirmek ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Ödeme Araçlarına İlişkin Veriler

 

Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, toptan satışlar ve Eğitim birimince sürdürülen faaliyetlere ilişkin mail order yöntemi ile ödeme gerçekleştirebilme olanağı tanınması için öğrencinin adı, öğrencinin soyadı, kart sahibinin adı, kart sahibinin soyadı, kart sahibinin T.C. kimlik numarası, banka adı ve kart türü ile kredi kartı bilgileri ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler, ödeme amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu verilerin güvenliğini temin etmek için gereken önlemler alınmaktadır ve bu verilere erişim yalnızca yetkili personel ile sınırlandırılacak, verilerin işlem güvenliğini de temin etmek amacıyla yeniden ve başka bir şekilde kullanılmasını engelleyecek (güvenlik kodunun kullanım sonrası silinmesi ve benzeri) mevcut uygulamalara devam edilmekle beraber güvenliği temin edecek daha ileri düzey prosedürler, mevcut olmaları halinde, uygulanmaya başlanacak ve gerektiğinde güncellenecektir.

 

Dinleyici Verileri Temel olarak, Etesettür nezdinde müzik yayını yapan iş birimleri (Power, PowerFM, PowerTürk) için geçerli olmak üzere, dinleyiciler arasında düzenlenen yarışmalar ve analizler için gerçek kişilere ilişkin ad, soyad, telefon no, email, adres, şehir, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, meslek, kimlik bilgileri, eğitim durumu, cep telefonu, bu kişiler tarafından çekilen özçekimler hariç fotoğraf ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler, yarışmalara katılım, hediye çeklerinin ve yarışma ödüllerinin gerçekleştirilmesi ile analiz yapılması ve benzeri amaçlar ile söz konusu verilerin işlenmesine ilişkin üçüncü kişiler ile çalışılması halinde, üçüncü kişiler ile paylaşımı da kapsayacak şekilde işlenmektedir. Üçüncü kişilere aktarım konusunda (E) başlığına bakınız.

Şikayet Verileri Her Etesettür Şirketi için geçerli olmamakla beraber, 6502

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici şikâyet ve taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak tüketicilerin ad, soyad, cinsiyet, e-mail, cep telefonu, ev telefonu, doğum tarihi, adres, beden, T.C. kimlik numarası ve benzeri Kişisel Veriler işlenebilmektedir. Söz konusu Kişisel Veriler, gelen şikayet ve taleplerin

gerekliliklerinin yerine getirilmesi, analiz yapılması ve benzeri amaçlar için işlenmektedir.

 

F. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Etesettür Şirketleri bünyesinde, Özel Nitelikli Kişisel Veriler, yalnızca kanuni ve idari / adli mercii gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve Etesettür Şirketlerinin işleyişi ile doğrudan ilgili olmak kaydıyla ve erişimi en üst düzeyde sınırlı ve güvenli olacak şekilde işlenmektedir. Söz

konusu veriler, Kanun’a tam bir uyum göstermek kaydıyla, (i) sağlık ve cinsel hayat dışındaki

özel nitelikli kişisel veriler dışındaki veriler bakımından işlemenin kanunlarda açıkça

öngörülmüş olması durumunda ve (ii) sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler bakımınsdan ise

ancak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından işlenmesi durumunda Veri İlgilisi’nin rızası aranmaksızın işlenebilir. Ancak Etesettür, bu istisna koşulları oluşsa dahi Veri İlgililerine Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin

işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlüğünün gerekliliklerini yerine getirecek ve istisnaların

olduğu durumlarda dahi Veri İlgilisinin açık rızasını alacaktır. İstisnaların söz konusu olmadığı

veya uygulanabilir olduklarına ilişkin şüphe duyulması halinde ise, açık rıza olmadan alınan

Özel Nitelikli Kişisel Veriler derhal silinecek, yok edilecek ve anonim hale getirilecektir. Bu tip

durumlarda, derhal , gereken önlemlerin koordinasyonu ve uygulanabilir olması halinde bu

durumun en kısa sürede ilgili Veri Sahibine ve Kurula bildirilmesi için [ETESETTÜR KVK KOMİTESİ] birimine bilgi verilecektir.

 

G. KİŞİSEL VERİ İLGİLİSİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Etesettür Şirketleri, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri

bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu bilgilendirme yükümlülüğün kapsamı, aşağıdaki gibidir:

- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

- Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,

- İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

- Kişisel Veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile,

- Veri İlgilisinin (C) başlığı altında belirtilen hakları.

Etesettür Şirketleri, bu konuda, sistemlerinde işlemek üzere Üçüncü Kişilerden veri elde etme

araçları vasıtasıyla gerekli bilgilendirmeleri yapacak ve aydınlatma yükümlülüğünün

gerçekleştirildiğinin ispatı için veri işlemeye ilişkin Veri Sahiplerinden aydınlatılmış onam

alacaktır. Kişisel Veriler, Etesettür Şirketlerinin elektronik ticaret, perakende ve toptan satış

mağazaları dahil tüm satış kanalları, şubeleri, internet siteleri, üçüncü kişilerden hizmet

alınabilecek çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik

olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

- Yazılı Şekilde Kişisel Veri Elde Edilmesi:

Yazılı şekilde, Kişisel Veri elde edilmesi sırasında, işbu Politika’ya referans verilmek

ve revize edilecek yeni ilgili form ve bilgilerin kullanılması kaydıyla verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Yükümlülüğü yerine getirilecektir. Ayrıca, müşteri

ilişkisi kurulan kişilerden alınacak İzinli İletişim Formları dahil her tür form ve

sözleşme, her ne kadar ilgili veri grubunun işlenmesi Kanun kapsamında istisna

kapsamında değerlendirilebilse de, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Veri İlgilisinin

açık rızasını gösterecek şekilde revize edilecektir. Müşteri ilişkilerinde, Kanun’a

uyumu tevsik eder nitelikteki yeni formlar, belgeler ve bilgilendirmeler kullanılacak;

tüm ilgili çalışanlar bu konuda gerçek kişiye yeterli düzeyde detaylı bilgiyi sağlamak

ve referansları göstermek konusunda eğitilecektir. Mutlak surette, Kişisel Verilerin

aydınlatılmış onamların yer aldığı yazılı formlar ile elde edilmesi temin edilecektir.

- Sözlü Şekilde Kişisel Veri Elde Edilmesi:

Hâlihazırda alınan İzinli İletişim Formları uyarınca işlenen mevcut müşterilere ilişkin

herhangi bir şekilde, mevcutta olmayan yeni bir veri elde edilmesi ve Çağrı Merkezi

aracılığıyla veri elde edilmesi sırasında Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin

aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bilgi verilecektir. Sözlü veri elde edilmesi

sırasında, önceden bilgi verilmek kaydıyla görüşmenin kaydedildiği hatırlatılacak ve

Kişisel Verilerinin işbu Politika ve var ise mevcut İzinli İletişim Formlarına dâhil

olarak işleneceği konusunda onam verildiği teyit edilecektir. Çalışan ve Çağrı

Merkezi, iş yapış süreçleri bu çerçevede yeniden değerlendirilecek ve

uygulanacaktır.

- Elektronik Ortamda Kişisel Veri Elde Edilmesi:

Elektronik ticaret kanalları ve Etesettür’nun diğer internet kanalları ile elde edilen

veriler de işbu Politika dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin elde edilmesi ve

işlenmesini gerektiren mesafeli satış sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgeler /

bağlantı adresleri / internet sayfaları Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma

yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde revize edilecektir. İşbu Politika tüm internet

sayfalarından ulaşılabilecek şekilde, Etesettür Şirketlerinin tamamının internet

sitelerinde yer alacak ve veri elde edilmesini gerektirebilecek her bağlantı

adresinde veri elde edilmesi için Etesettür Şirketleri tarafından veri işlenmesinin

onaylanmasını gerektiren sistemler kurulacaktır. Kişisel Verilerin işlenmesine onam

verildiği açıkça işaretlenmedikçe, girilen hiçbir bilgi ve belge otomatik olarak hiçbir

Etesettür Şirketi sistemine kaydedilmeyecek ve her ne şekilde olursa olsun

işlenmeyecektir.

 

H. ŞİKÂYET SÜREÇLERİNE İLİŞKİN PROSEDÜRLER

 

Kişisel Verileri Etesettür Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak

şikâyetler, Etesettür Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde

cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini Bedesten Elektronik A.Ş. Şirketi Etesettür KVK Komitesi tarafından

kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla

vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza

kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile KVKK.Etesettür.com.tr adresine

yapılabilecektir.

E-posta ve telefon yoluyla gelen taleplerle ilgilenen tüm çalışanlar, Etesettür tarafından tutulan

herhangi bir kişisel bilginin açıklanması konusunda dikkatli olmalıdır. Bahsi geçen çalışanlar,

özellikle;

 Kişisel Verinin, kişisel veriyi almaya yönelik bir hakka sahip olan/yetkisi olan kişiye

verildiğinden emin olmak için, çağrı yolu ile ulaşan kişinin kimliğini kontrol etmelidirler;

 Eğer çalışanlar, arayanın kimliğinden emin olmadıkları ya da kimliklerinin kontrol

edilemediği bir çağrı alırlarsa, arayanın talebini yazılı olarak iletmesini önermelidirler.

 Zor durumlarda yardım için müdürlerine başvurmalıdırlar. Hiç kimse Kişisel Verinin

açıklanması için zorlanmamalıdır.

Bir çalışanın, yukarıdaki prosedürlere tabi olmak kaydıyla, Veri Sahiplerinden bir bildirim /

talep alması halinde, bu durum bu bildirimin / talebin alınmasını takiben derhal [Etesettür KVK

Komitesi’ne ] yazılı şekilde rapor edilecek ve bu taleplere cevap verilirken, söz konusu

birimin tüm talimatlarına uygun hareket edilecektir. Söz konusu iş birimi, şikâyetleri / talepleri

çözümlemek için ilgili iş biriminden ve destek birimlerinden arkadaşlar ile bağlantı kuracaktır.

Veri Sahibinden gelen talepler özenli bir şekilde rapor edilmeli ve gözden geçirilmeli, [Etesettür

KVK Komitesi ] tarafından, talebin niteliğini de göz önünde bulundurarak, en fazla 30 gün

içerisinde olmak şartıyla, mümkün olan en kısa sürede ve Veri Sahibine ek bir masraf

yansıtılmaksızın söz konusu şikâyetler yanıtlanacak ve talepler uygulanabilir olması halinde

yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi dahil, her tür Veri Sahibi

talebinin incelenmesine ilişkin takip eden süreç aşağıdaki şekilde olacaktır:

- [Etesettür KVK Komitesi ] birimi, talebin/şikayetin geçerli olup olmadığına ve kimlik

teyidi ya da ek bilginin gerekli olup olmadığına karar vermek için talebin ilk

değerlendirmesini yapacaktır.

- [Etesettür KVK Komitesi] birimi, yazılı olarak birey ile bağlantı kurarak, ilgili kişi erişim

talebinin alındığını teyit edecek ve gerektiği takdirde kimlik teyidi ve ek bilgi talep

edecek ya da ilgili kişi erişimi ile ilgili bir istisnanın olması durumunda talebi

reddedecektir.

- Tüm ilgili elektronik ve basılı dosyalama sistemleri üzerinde bir arama düzenlenecektir.

- [Etesettür KVK komitesi ], komplike durumları, özellikle de talebin üçüncü kişiler ile ilgili

bilgiyi içerdiği ya da Kişisel Verilerin ifşa edilmesinin ticari gizliliğe ya da hukuki

süreçlere zarar verebileceği durumları, şirket içi ilgili birimler ya da üçüncü kişi

danışmanlara sevk edebilir ve talebin yanıtlanması konusunda destek alabilir.

- [Etesettür KVK Komitesi ], talep edilen bilgileri kolaylıkla okunabilir bir formatta

düzenleyecektir.

[Etesettür KVK Komitesi ], ilgili Etesettür Şirketi adına Veri Sahibinin talebini kabul edebilir ya da

gerekçesini açıklayarak yazılı ya da elektronik ortamda reddedebilir. Bununla sınırlı

olmaksızın, özellikle Kanun’un ve Politika’nın uygulanmasına ilişkin istisnalardan birinin söz

konusu olduğu hallerde talep reddedilebilecektir. Eğer Veri Sahibinin talebi kabul edilirse,

talep Etesettür’nun ilgili birimleri tarafından derhal yerine getirilecektir.

Şikâyet sahibi, Etesettür Şirketleri tarafından verilecek cevap ya da tespite tamamen ya da

kısmen itiraz edebilecek ve ilgili Etesettür çalışanını bu konuda bilgilendirebilecektir. İlgili

çalışan derhal [Etesettür KVK Komitesi ]’a bilgi verecektir. Böyle bir durumda, şikayet talebi

yeniden değerlendirilecek ve nihai olarak cevaplandırılacaktır. Uygulanacak prosedür ve

sürelere ilişkin ilk sürelere uygulanabilir prosedür ve süreler geçerli olacak olup bu durum

Kanun’un öngördüğü sürelerin kesilmesi veya durdurulması anlamına gelmeyecektir. Zira,

ikinci kez değerlendirmeye ilişkin talepler kanuni bir yükümlülük kapsamında değil salt

müşteri memnuniyeti açısından yeniden değerlendirilecektir.

Kanun uyarınca, Veri Sahibinin ilk şikayet başvurusuna verilecek ilk yanıttan itibaren, Etesettür

Şirketi’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde ilk başvuru tarihinden itibaren

altmış gün içinde Kurula başvurma hakkı vardır ve söz konusu sürelere riayet edilmesi hak

düşürücü niteliktedir.

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU İLE İLETİŞİM

 

Etesettür Şirketleri, devlet sırlarını içeren bilgi ve belgeler hariç olmak üzere; Kurulun, inceleme

konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde

yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

[Etesettür KVK Komitesi ], Kurum ile yapılacak yazışmaları gerçekleştirecek iş birimi olarak

belirlenmiştir ve çalışanlar, Kişisel Verinin korunmasına ilişkin Kurul ile her türlü iletişimi

[Etesettür KVK Komitesi]’a yönlendirmelidirler.

Etesettür ve tüm Etesettür çalışanları, Kurul’un re’sen ya da şikâyet üzerine yapılan soruşturmanın

sonucunda verilen kararlarına, gecikmesiz ve bildirimden itibaren en geç 30 gün içerisinde

uyacaktır.

Tüm Etesettür Şirketleri, Kurulun aktif olarak faaliyete geçmesi ve Kişisel Verileri Koruma

Kurumu nezdinde oluşturulacak başkanlık teşkilatının oluşumunu takiben Kurulun

gözetiminde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak

tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne, Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt

zorunluluğuna getirilecek istisnalara tabi olmadıkça, kayıt olacaktır.

 

J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI

 

Bedesten Elektronik A.Ş. tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürürlüğü için Kişisel Veriler

Yönetim Üst Kurulu oluşturulmuş ve Kişisel Verilerin Korunması Komitesi kurmuştur.

Bu komitenin görevleri;

1- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili kararlar alarak, üst yönetime

sunulmak üzere üst kurula iletmek,

2- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Politaka’da değişiklikler yapmak,

Politikanın uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

3- KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken hususları tespit etmek,

4- Kişisel Veri sahiplerinin başvurularını değerlendirmek,

5- Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili gelişmeleri takip etmek, ilgilileri bilgilendirmek

suretiyle uygulanmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak,

 

K. POLİTİKA’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR

 

Kanun’un 28. Maddesi uyarınca öngörüldüğü üzere, Kanun’un uygulanmayacağı aşağıdaki

hallerde, işbu Politika da uygulanmayacaktır:

- Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere

uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta

yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;

- Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama

ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;

25

- Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da

suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade

özgürlüğü kapsamında işlenmesi;

- Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler

kapsamında işlenmesi;

- Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aydınlatma yükümlülüğü hariç olmak üzere, Veri Sahipleri aşağıdaki istisnaların birinin varlığı

halinde Kanun ve işbu Politika’da düzenlenen haklarını kullanamayacaktır:

- Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli

olması;

- Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel Verilerin işlenmesi;

- Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme

veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması

için gerekli olması;

- Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve

mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Yukarıdakiler dışında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen Kişisel Veriler de bu

Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu çerçevede, Etesettür Şirketleri nezdinde herhangi bir veri

kayıt sisteminde yer almayan tüm veriler bakımından Kanun ve işbu Politika

uygulanmayacaktır. Etesettür’nun söz konusu veriler ile ilgili sorumluluğu T.C. Anayasası ve

Türk Ceza Kanunu hükümleri ile sınırlı olacaktır.

 

L. İYİLEŞTİRME VE DEĞİŞİKLİKLER

 

Herhangi bir çalışanın, işbu Politika ve Kanun hakkında soruları ya da sorunları olur ise, bu

konular hakkında [ Etesettür KVK Komitesi ] ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu

çerçevede, Kanun’un ve işbu Politika’nın gerekliliklerinin tüm çalışanlar bakımından en üst

düzeyde anlaşıldığı teyit edilecek ve Kanun ve Politika’nın gerekliliklerinin çalışanlar

nezdinde içselleştirilmesi temin edilecektir.

Tüm çalışanlar, işbu Politika’nın kabul edilmesiyle birlikte, iş süreçlerinin işbu Politika’ya

uyum gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaktır. Herhangi bir çalışanın ya da diğer

Veri Sahiplerine ait kişisel veriler bakımından işbu Politika’ya uyulmadığı düşünülüyorsa,

konu [Etesettür KVK Komitesi ]’a yönlendirilecektir.

İşbu Politika, Kanun uyarınca hazırlanacak ve yürürlüğe girecek Yönetmelik ve diğer ikincil

mevzuat uyarınca değişebilecek ve güncellenebilecektir. Etesettür Şirketleri ve tüm çalışanları,

tüm süreçlerini en kısa süre içerisinde Kanun ve işbu Politika’da yapılacak değişikliklere ve

Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin çıkarılacak ikincil mevzuata tam bir uyum içerisinde

gerçekleştirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmektedir.

İşbu Politika’nın herhangi bir değişikliğe uğraması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin tüm

Veri Sahiplerine bilgilendirme yapılacak ve Veri Sahiplerinin güncel Politika’ya ulaşması için

gereken bağlantı adresleri ve güncellenen Politika’ya ilişkin bilgi alabilecekleri kanallar

hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

 

SONUÇ VE SORUMLULUK

 

Etesettür, Kanun uyarınca tüm süreçlerini Kanun’a uygun şekilde yönetmek ve Kanun’un

gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk

Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel veri korumasına ilişkin uluslararası genel ilkelere uyumlu

süreçlerini iyileştirmektedir. Bu kapsamda, tüm iş birimlerine uygulanmak üzere hazırlanan

işbu genel Politika uyarınca, Kişisel Verilerin Etesettür Şirketleri tarafından işlenme esasları ile tüm iş birimlerini ve çalışanlarını bağlamaktadır.